Project omschrijving

Situatie
Winkel/horeca ruimte gelegen in het centrum van Rotterdam midden op het Stadhuisplein, in het Lucia gebouw, welk recent is herontwikkeld/gerenoveerd ten behoeve van 220 micro appartementen op de etages voor Erasmus studenten met op de begane grond (en kelder) o.a. de nieuwste vestigingen van
Salsa Shop, De IJsmaker, Hawaii Poké Bowl, 8Tea5 en Moods.  

Gehuurde
Rotterdam – Stadhuisplein 26.

Oppervlakte
Kelder : circa   63 m² bvo (ca. 56 m² vvo).
Begane grond : circa 115 m² bvo (ca. 107 m² vvo).

Front
Circa 6,18 meter.

Huurtermijn
5 jaar plus telkens 5 verlengingsjaren.

Bestemming
Winkelruimte in de zin van artikel 7:290 BW.

Huurprijs
De huurprijs bestaat op de ingangsdatum uit het hoogste bedrag van:
a) de vaste huurprijs, dan wel;
b) de omzet-gerelateerde huurprijs.

 De vaste huurprijs bedraagt 60.000,- per jaar excl. btw.

De omzet-gerelateerde huurprijs bedraagt 11% van de door huurder in het gehuurde gerealiseerde jaarlijkse omzet.

In elk kalenderjaar dat 90% van de omzet-gerelateerde huurprijs hoger is dan de laatst geldende vaste huurprijs, wordt de laatst geldende vaste huurprijs vervangen door 90% van de omzet-gerelateerde huurprijs, die dan voor de (het) daarop volgende ja(a)r(en) als vaste huurprijs geldt.

Gelet op het hiervoor bepaalde, staat partijen geen beroep op artikel 7:303 BW open, en sluiten partijen de toepasselijkheid van artikel 7:303 BW uit.
Partijen vragen hiervoor gezamenlijk de goedkeuring van de kantonrechter in de zin van artikel 7:291 BW. Het verkrijgen van de goedkeuring van de
kantonrechter betreft een opschortende voorwaarde in de huurovereenkomst.

Voorschot servicekosten (leveringen en diensten)
Verhuurder zal nader door haar te omschrijven/bepalen leveringen en diensten verzorgen. De servicekosten zullen worden doorberekend als
voorschotbedrag, met een latere verrekening op basis van werkelijk gemaakte kosten (e.e.a. vermeerderd met 5% administratiekosten).

Het door huurder te betalen voorschot voor leveringen en diensten wordt berekend en vastgesteld door het metrage van het gehuurde (BVO) als
vastgesteld overeenkomstig NEN 2580 van het gehuurde te vermenigvuldigen met 10 (tien) €/m² per jaar inclusief 5% administratiekosten.
Het staat verhuurder vrij om het pakket leveringen en diensten (en het aan huurder door te berekenen voorschot) aan te passen (in te perken of uit te
breiden).

Huurder dient zelf zorg te dragen voor NUTS-voorzieningen (zowel de realisatie van de aansluitingen hiervoor, als de levering hiervan).

Promotiebijdrage/winkeliersvereniging/BIZ
Vooralsnog is huurder geen promotiebijdrage verschuldigd. Verhuurder is bevoegd na overleg met de winkeliersvereniging dan wel bij het ontbreken
daarvan, zelf alsnog een promotiebijdrage vast te stellen, deze te wijzigen of te laten vervallen. De eventuele promotiebijdrage wordt berekend en
vastgesteld door het metrage van het gehuurde (BVO) als vastgesteld overeenkomstig NEN 2580 te vermenigvuldigen met een nader aan te geven bedrag per m².

Voor zover het gehuurde deel uitmaakt van een “Bedrijfsinvesteringszone” (BIZ), zijn alle kosten/heffingen die hieruit voortvloeien voor rekening van huurder, ook als verhuurder hiervoor wordt aangeslagen.

Huurder is, in geval er een winkeliersvereniging is/wordt opgericht, verplicht toe te treden als lid en daarvan lid te blijven gedurende de looptijd van de huurovereenkomst. Huurder dient zich te conformeren aan de uit de winkeliersvereniging voortvloeiende verplichtingen.

Opleveringsdatum
In overleg.

Huuringangsdatum
Datum oplevering.

Huurbetaling
Per kwartaal, vooruit.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie (ROZ-Model 2018) ter grootte van minimaal een bruto betalingsverplichting van drie maanden te vermeerderen met btw, e.e.a. ter
goedkeuring van verhuurder.

Indexering 
De huurprijs zal jaarlijks worden herzien, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het jaarprijsindexcijfer volgens de
consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande dat de huurprijs minimaal met 2% per jaar wordt geïndexeerd (verhoogd).

Omzetbelasting
De huurprijs zal worden belast met omzetbelasting. Uitgangspunt is, dat de huurder het gehuurde gedurende de gehele periode voor 90% of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties

Model huurovereenkomst
Huurovereenkomst conform het “Model LUCIA”, gebaseerd op het standaard ROZ-Model winkelruimte 2012 met aanvullingen/wijzigingen verhuurder.

Tot de huurovereenkomst behoort eveneens een Tenant Handbook, met daarin o.a. een huishoudelijk reglement, een technische omschrijving en regels met betrekking tot de reclamevoering en het terras. Het staat verhuurder vrij om het huishoudelijk reglement hieruit te wijzigen.

Staat van oplevering
Het gehuurde wordt verhuurd als casco en aan huurder opgeleverd in de huidige staat, inclusief 2 toiletruimten in de kelder.

De voorzieningen als omschreven in de technische omschrijving van het Tenant Handbook behoren tot het gehuurde. Het onderhoud, herstel, vervanging en vernieuwing van deze voorzieningen zijn voor rekening en risico van huurder.

Verdiepingen
In het gehuurde kunnen – als gevolg van het functioneren van de bovengelegen woningen en/of boven- of naastgelegen voorzieningen – onder de
verdiepingsvloer (plafond winkelruimten) voorzieningen op het gebied van nutsleidingen, afvoerinstallaties, centrale installaties e.d. aanwezig zijn. Huurder dient gedurende de looptijd van de huurovereenkomst deze ten tijde van de bouwkundige oplevering aanwezige en eventueel later, in overleg met huurder, nog aan te brengen voorzieningen te gedogen en bereikbaar te houden.

In het geval door huurder een verlaagd plafond wordt aangebracht, moet het verlaagde plafond demontabel zijn dan wel dienen direct afneembare panelen ter plaatse van deze voorzieningen te worden aangebracht. Bij calamiteiten dienen deze voorzieningen terstond bereikbaar te zijn. Boren in de winkelvloer door of in opdracht van huurder is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder. Huurder is aansprakelijk voor eventuele door zijn toedoen voorkomende beschadiging aan de leidingen en installaties welke zich onder de bovenliggende verdiepingsvloer bevinden.

Terras(sen)
Huurder heeft zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van het gehuurde (voor zover toegestaan op basis van de van overheidswege geldende
regelgeving) de mogelijkheid om voor eigen rekening en risico een terras te realiseren buiten het gehuurde (welk terras geen deel zal uitmaken van het
gehuurde; zie ter indicatie pagina 20 van het Tenant Handbook), onder de volgende voorwaarden:

Verhuurder heeft de plannen met betrekking tot het terras vooraf schriftelijk goedgekeurd. Huurder houdt bij het opstellen van dit plan rekening met de door verhuurder nader te specificeren richtlijnen en grenzen. Daarbij zal verhuurder o.a. meewegen of met het plan van huurder het door verhuurder
beoogde universele karakter van het complex in voldoende mate wordt gerespecteerd/gewaarborgd (e.e.a. ter beoordeling van verhuurder);

Huurder beschikt over alle voor de realisatie en het gebruik van het terras benodigde vergunningen en/of ontheffingen.

Kwaliteitsuitstraling, openingstijden
Huurder is gehouden ervoor zorg te dragen dat het gehuurde steeds een goede kwaliteitsuitstraling heeft en houdt. Hiertoe is huurder gehouden het
gehuurde in goede staat van onderhoud te houden (voor zover sprake is van onderhoud dat conform deze overeenkomst onder verantwoordelijkheid van huurder wordt uitgevoerd), het gehuurde schoon te houden en geregeld, te weten minimaal iedere 5 jaar, opnieuw in het gehuurde te investeren en het laatst ontwikkelde concept van huurder in het gehuurde te implementeren. Het bepaalde in dit artikel is ook van toepassing op het terras.

Huurder zal het in het gehuurde door hem uitgeoefende bedrijf voor het publiek minimaal geopend houden gedurende de tijden en op de dagen die door de verhuurder vastgesteld zijn (koopzondagen en koopavonden daaronder begrepen) binnen de door het bevoegd gezag vastgestelde openingstijden.

Deze openingstijden zijn op dit moment als volgt:
Ochtend / middagconcepten:
maandag – vrijdag: 07.00 – 20.00 uur;
zaterdag – zondag: 08.00 – 20.00 uur.

Middag / avondconcepten:
zondag – woensdag: 10.30 – 22.30 uur;
donderdag – zaterdag: 10.30 – 23.30 uur.

Voornoemde openingstijden zijn van toepassing gedurende 365/366 dagen per jaar.

Afwijking van deze openingstijden is slechts mogelijk na verkregen schriftelijke toestemming van verhuurder (en voor zover toegestaan van overheidswege).

Bevoorrading
Huurder zal te allen tijde de eventueel aanwezig zijnde expeditieplaatsen en/of openbare ruimtes van hem of van medehuurders volledig vrijhouden van emballage, opslag goederen, afval(containers), winkelwagentjes en andere zaken. De opslag c.q. stalling hiervan dient in het gehuurde plaats te vinden. Voor bevoorrading van het gehuurde dient bij bevoorrading vanaf de openbare weg de plaatselijk verordonneerde venstertijden in acht te worden
genomen.

Overige voorwaarden
Nader overeen te komen.

Voorbehoud
Goedkeuring eigenaar.