Project omschrijving

Algemeen
Royaal winkelpand aan de Korte Lijnbaan te Rotterdam. In de nabijheid van het onderhavige object zijn o.a. Burger King, McDonalds, Score, Eazie,
BackWERK, Wow Burger en Happy Italy gevestigd.

Object
Korte Lijnbaan 17-19 te Rotterdam.

Oppervlakte
Begane grond : circa 308 m² bvo.
Eerste verdieping : circa 308 m² bvo.
Kelder : circa 308 m² bvo.

Deze winkel is tevens in delen te huren.

Huurtermijn
10 jaar plus aansluitende verlengingsperioden van telkens 5 jaar.

Vraag huurprijs
€ 240.000,- per jaar te vermeerderen met btw.

Voorschot servicekosten (luifel)
€ 1.500,- per jaar, te vermeerderen met btw, met jaarlijkse nacalculatie op basis van werkelijk gemaakte kosten.

Opleveringsdatum
Nader te bespreken.

Huuringangsdatum
Datum oplevering.

Bestemming
Bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW. Concept nader te omschrijven.

Huurbetaling
Per kwartaal, vooruit.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie conform ROZ-Model 2018 ter grootte van minimaal een bruto betalingsverplichting van drie maanden  te vermeerderen met btw, e.e.a. ter goedkeuring van verhuurder.          

Indexering 
De huurprijs zal jaarlijks worden herzien, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het jaarprijsindexcijfer volgens de
consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsherziening
De huurprijsherziening conform artikel 7:303 BW wordt uitgesloten. Partijen zullen voor deze afwijking op artikel 7:303 en 7:304 BW gezamenlijk
goedkeuring vragen bij de Kantonrechter, een en ander zoals bedoeld in artikel 7:291 BW. Verhuurder zal het verzoekschrift opstellen en eerst ter
goedkeuring aan huurder voorleggen, voordat deze mede namens huurder bij het Kantongerecht zal worden ingediend. Indien de betreffende goedkeuring niet wordt verkregen, zullen partijen in overleg treden om tot een afspraak te komen die wel door de Kantonrechter wordt goedgekeurd. 

Omzetbelasting
De huurprijs alsmede de voorschotbijdrage servicekosten zullen worden belast met omzetbelasting. Uitgangspunt is, dat de huurder het gehuurde
gedurende de gehele periode voor 90% of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties.

Model huurovereenkomst
Standaard Syntrus Achmea Real Estate & Finance huurovereenkomst gebaseerd op het ROZ-Model winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van
artikel 7:290 BW zoals vastgesteld d.d. 17 september 2012, inclusief duurzaamheidsconvenant, de daartoe behorende algemene bepalingen alsmede
aangevuld met specifieke bepalingen van verhuurder.

Duurzaamheid/Greenlease
Partijen onderkennen het belang van duurzaamheid en komen overeen elkaar te ondersteunen in het behalen van de gezamenlijk geformuleerde c.q. te
formuleren doelstellingen, e.e.a. conform de standaard duurzaamheidsafspraken van verhuurder, welke nu in de huurovereenkomst zelf zijn verwerkt. 

Lijnbaanakkoord en BIZ
De verschillende eigenaren van de Lijnbaan zijn verenigd in de Vereniging Lijnbaanakkoord Rotterdam. De vereniging stelt zich ten doel om De Lijnbaan en omgeving beter te laten functioneren, deel opgave hiervan is het hebben van de regie voor het beheer van de openbare ruimte waaronder beveiliging,
onderhoud als ook promotionele activiteiten. De kosten die betrekking hebben op het plusniveau in schoon en heel worden doorbelast aan huurder als
servicekosten. Kosten voor het gehuurde worden op jaarbasis geschat op € 2.716,- te vermeerderen met btw. Daarnaast is huurder verplicht zich aan te
sluiten bij de Ondernemersvereniging Winkelpromenade Lijnbaan-Binnenwegplein te Rotterdam. Deze vereniging heeft een bestuur stoel in de Vereniging Lijnbaanakkoord om daarmee zorg te dragen voor goede afstemming tussen belangen van ondernemers en eigenaren. 

Per 1 januari 2019 is de BIZ (Bedrijven Investerings Zone) Rotterdam Centrum voor ondernemers en vastgoedeigenaren van kracht. Het Lijnbaangebied maakt als deelgebied onderdeel uit van deze BIZ. Vanaf januari 2019 betalen alle gebruikers en vastgoedeigenaren een BIZ bijdrage van 0,08% van de WOZ waarde die wordt aangeslagen via de Gemeentelijke Belastingen. De peildatum voor het ontvangen van een aanslag is steeds 1 januari. De ondergrens voor ondernemers is vastgesteld op € 500,- en voor eigenaren op € 1.000,- per object. De bovengrens is voor ondernemers vastgesteld op € 4.500,- en voor
vastgoedeigenaren op   € 15.000,- per object. Zolang de BIZ van kracht is, vervangt de BIZ bijdrage de verplichte bijdrage aan promotiekosten zoals
hierboven genoemd. De hoogte van het maandelijkse voorschot op de servicekosten zal zo lang de BIZ van kracht is dan ook worden aangepast naar een bedrag van € 125,- per maand (€ 1.500,- per jaar), te vermeerderen met btw.

Bijzonderheden
Het gehuurde betreft een monument op basis van de Monumentenwet 1988. Het is huurder met voorafgaande toestemming van verhuurder toegestaan om het gehuurde naar eigen inzicht in te richten. Huurder dient hierbij te allen tijde de door daartoe bevoegde organen gestelde eisen, voorwaarden,
voorschriften e.d. in acht te nemen en is zelf verantwoordelijk voor de verkrijging van eventueel benodigde vergunningen, ontheffingen, toestemmingen e.d. Huurder zal haar inrichtingsplan ter beoordeling en goedkeuring aan verhuurder voorleggen, waarop verhuurder haar toestemming dienaangaande niet anders dan op redelijke gronden zal onthouden.

Indien verhuurder zich genoodzaakt ziet/acht om zich ten gunste van het functioneren van het gehuurde dan wel het geheel, de (korte)Lijnbaan en
omgeving, waarvan het gehuurde deel uitmaakt de façade van het gehuurde en/of de aan het gehuurde aanwezige luifel te (laten) verwijderen, aan te (laten) passen, te (laten) veranderen, etc., dan zal huurder dienaangaande onverwijld haar medewerking verlenen en berusten in het gevolg/de gevolgen alsmede zal huurder verhuurder nimmer aanspreken op een gebrek in de zin van deze huurovereenkomst en/of de wet dientengevolge. Huurder vrijwaart verhuurder expliciet van alle aanspraken zowel dienaangaande als dientengevolge.

Staat van oplevering
In huidige staat. Het gehuurde wordt door en/of vanwege verhuurder uitsluitend als casco verhuurd en te zijner tijd in de alsdan bevindende staat aan huurder opgeleverd. De in het gehuurde aanwezige voorzieningen – welke niet tot het casco/gehuurde behoren – worden om niet aan huurder overgedragen, derhalve heeft verhuurder dienaangaande geen onderhouds-, vervangings- en/of reparatieplicht.

Overige voorwaarden
Nader overeen te komen.

Voorbehouden
Goedkeuring directie Syntrus Achmea Real Estate & Finance en bestuur Stichting Rabobank Pensioenfonds.